Regulamin

Sklep Internetowy CORALOVE dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy CORALOVE dostępny pod adresem https://www.coralove.pl/ prowadzony jest przez Klaudię Zając prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Coralove Klaudia Zając z siedzibą w miejscowości Białystok (adres: ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok), NIP: 5423208638, REGON: 361055910, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu 572605413
 2. CORALOVE świadczy usługi w ramach sklepu internetowego na terenie Polski.
 3. Niniejszy Regulamin kierowany jest do Konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 4. Sklep Internetowy CORALOVE umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją handlową oraz specyfikacją Produktów, w szczególności poprzez podanie informacji o rodzaju, nazwie Produktu, jego wymiarach, kolorach, cenie oraz zdjęć Produktów. 
 5. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego CORALOVE nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert, nawet jeżeli informacja ta zawiera cenę jednostkową produktu.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Klaudia Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Coralove Klaudia Zając z siedzibą w miejscowości Białystok (adres: ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok), NIP: 5423208638, REGON: 361055910, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu 572605413 Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://coralove.pl/polityka-prywatnosci/. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez CORALOVE w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe CORALOVE).
 7. Definicje:
  1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  2. Formularz zamówienia – Usługa Cyfrowa, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  3. CORALOVE – Klaudia Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Coralove Klaudia Zając z siedzibą w miejscowości Białystok (ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok), NIP: 5423208638, REGON: 361055910, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu 572605413
  4. Klient, Usługobiorca– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży/Umowę o świadczenie usług cyfrowych z CORALOVE.
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą, tj. CORALOVE czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  6. Konto – Usługa Cyfrowa, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym CORALOVE, w którym gromadzone są dane podane przez CORALOVE oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  7. Newsletter – Usługa Cyfrowa, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez CORALOVE za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od CORALOVE cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  8. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a CORALOVE.
  9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z CORALOVE umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  11. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym https://www.coralove.pl/
  12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a CORALOVE za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  13. Usługa cyfrowa– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodna z definicją usługi cyfrowej z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i będące ofertą zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu kierowaną do CORALOVE przez Klienta.

§  2 USŁUGI CYFROWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Cyfrowe: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 1. Konto – usługa cyfrowa, na którą składa się prowadzony dla Usługobiorcy w Sklepie internetowym pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego, korzystanie z Konta  możliwe jest poprzez odznaczenie okienka przy „Stworzyć konto?”. W celu stworzenia Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adresu poczty elektronicznej oraz hasła.
  1. Usługa Cyfrowa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Gruntowa 9/1 lok.3, 15-706 Białystok.
  2. Umowa o Usługę Konto zawierana jest pomiędzy Usługobiorcą a CORALOVE z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego Konta.
  3. Umowa o Usługę Konto ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Usługobiorcę z możliwości usunięcia Konta lub z chwilą usunięcia Konta przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  4. Usługobiorca rejestrując się i zakładając Konto Klienta zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do konta w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Usługobiorcy.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. 
  6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność w przypadku udostępnienia hasła osobom trzecim.
  7. Domniemuje się, że wszelkie czynności (w szczególności takie, których skutkiem będzie podjęcie lub wykonanie przez CORALOVE określonych świadczeń na rzecz Usługobiorcy), które zostaną podjęte na skutek ich zlecenia przy użyciu Konta Klienta,  zostały podjęte bezpośrednio na zlecenie Usługobiorcy. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Usługobiorcę wskutek podjęcia tych czynności przez CORALOVE na skutek ich zlecenia przez osobę nieuprawnioną, nieumocowaną lub z przekroczeniem zakresu umocowania mogą obciążać Usługobiorcę.
  8. Usługobiorca w każdym czasie może zmienić hasło niezbędne do korzystania z usług Sklepu internetowego poprzez stronę https://coralove.pl/moje-konto/edit-account/
  9. Usługobiorca może złożyć dyspozycję przypomnienia hasła opisaną na stronie internetowej https://coralove.pl/moje-konto/lost-password/
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia dostępnego po kliknięciu ikonki koszyka znajdującej się w lewym górnym rogu strony Sklepu Internetowego, a następnie przycisku „Przejdź do płatności” (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  1. Usługa Cyfrowa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta, wówczas z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  1. Usługa Cyfrowa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]  lub też pisemnie na adres: ul. Gruntowa 9/1 lok.3, 15-706 Białystok.
 4. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się CORALOVE niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej, (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies; (5) zainstalowanie programu FlashPlayer.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej CORALOVE oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. CORALOVE jest uprawniony do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Sklep Internetowy oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

§ 3 DANE KLIENTÓW/USŁUGOBIORCÓW

 1. Klient/Usługobiorca obowiązany jest informować CORALOVE każdorazowo o zmianie danych go indywidualizujących oraz o ewentualnych błędach w treści tych danych, które udostępnił podczas rejestracji lub składania zamówienia, a w szczególności dotyczących imienia i nazwiska, firmy, adresu miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej.
 2. CORALOVE będzie uprawniony do weryfikacji złożonych przez Klienta oświadczeń, w szczególności danych indywidualizujących Klienta oraz do żądania ich potwierdzenia w określony przez CORALOVE sposób.
 3. CORALOVE będzie miał prawo wstrzymania się z realizacją usług w przypadku braku potwierdzenia przez Klienta/Usługobiorcy prawdziwości złożonych przez niego oświadczeń lub gdy ich prawdziwość wzbudzi uzasadnione wątpliwości.
 4. Dane indywidualizujące udostępnione przez Klienta/Usługobiorcy podczas rejestracji lub składania zamówienia uważa się za aktualne do czasu dokonania ich zmiany/korekty przez Klienta. W przypadku poniesienia przez CORALOVE szkody wskutek braku dokonania przez Klienta/Usługobiorcę zmiany bądź korekty danych indywidualizujących, Klient/Usługobiorca zobowiązany będzie do naprawienia tej szkody. 

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

W ramach Sklepu Internetowego możliwe jest złożenie zamówienia Produktów z wykorzystaniem funkcji Formularza Zamówień.

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a CORALOVE następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym w sposób przedstawiony poniżej. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest ofertą zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, kierowaną przez Klienta do CORALOVE.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich oraz w funtach brytyjskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. kliknąć ikonę koszyka znajdującą się w prawym górnym rogu strony Sklepu Internetowego, 
  3. kliknąć przycisk „Zamówienie”,
  4. zalogować się bądź kontynuować bez logowania,
  5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez logowania– wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, telefonu kontaktowego i adresu e-mail Kupującego,
  6. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) po uprzednim wpisaniu adresu do wysyłki przesyłki, 
  7. wpisać dane adresowe, jeśli są inne niż dane składającego Zamówienie (opcja wysyłki na inny adres),
  8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić Zamówienie w określonym terminie,
  9. zapoznać się podsumowaniem zakupów ze wskazaniem w szczególności na nazwę i ilość Produktów, które mają zostać zakupione, ich cenę jednostkową, cenę całkowitą zamówienia, sposoby oraz koszty dostawy,
  10. zaznaczyć checkbox dotyczący przeczytania oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności,
  11. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.
 4. W przypadku wyboru opcji „Zapłać kartą”, po zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności i kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, Klient będzie przekierowany na stronę operatora płatności w celu opłacenia Zamówienia. Zlecenie płatności jest wykonywane zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi u danego operatora płatności.
 5. W przypadku wyboru opcji „płatność online z PayU”, po zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności i kliknięciu opcji „Kupuję i płacę” Klient zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności internetowych PayU w celu opłacenia Zamówienia. Zlecenie płatności wykonuje PayU zgodnie z regulaminem dostępnym do pobrania na ww. stronie internetowej.
 6.      Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz po dokonaniu przez Klienta płatności na adres e-mail Klienta zostanie wysłana automatyczna wiadomość mailowa, w której znajdzie się potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez CORALOVE oraz informacja, iż przystąpienie do realizacji zamówienia przez CORALOVE zostanie potwierdzone w następnej wiadomości mailowej. 
 7. W przypadku przystąpienia przez CORALOVE do realizacji Zamówienia, po uprzednim sprawdzeniu jego poprawności i dostępności Produktów, potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie odrębnej wiadomości mailowej oraz zmianę statusu Zamówienia na „Przyjęte do realizacji”. Wysłana wiadomość będzie zawierała co najmniej oświadczenie CORALOVE o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty, o której mowa w ust. 1 oraz potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku klientów będących Konsumentami. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości mailowej pomiędzy Klientem a CORALOVE zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7, do której załączony jest Regulamin oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zawartej z Konsumentem lub z Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego CORALOVE.
 9. CORALOVE niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących taką niemożliwość. W takiej sytuacji uiszczona cena zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona w całości.

§ 6 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. CORALOVE udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność kartą płatniczą,
  2. Płatność online za pomocą PayU,
  3. Płatność online za pomocą PayPo,
  4. Płatność online za pomocą BLIK,
  5. Płatność online za pomocą Revolut Pay 
 2. Termin płatności:
  1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

§ 7 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu jest dostępna na terytorium Polski.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz ubezpieczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy pod adresem https://coralove.pl/czas-i-koszt-dostawy/ oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. CORALOVE udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. odbiór osobisty pod adresem ul. Hetmańska, 15-727 Białystok, 
  2. przesyłka kurierska DPD lub InPost,
  3. odbiór w Paczkomacie,
  4. odbiór w punkcie odbioru w ramach Orlen Paczka.

Szczegóły dotyczące sposobów dostawy znajdują się w zakładce „Czas i koszt dostawy” pod adresem: https://coralove.pl/czas-i-koszt-dostawy/. 

 1. Odbiór osobisty dostępny jest pod adresem ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00 oraz w niedziele handlowe w godzinach 9:30-19:30 w jednym z punktów stacjonarnych Sprzedawcy w godzinach jego otwarcia. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji oraz dni i godzin otwarcia punktów stacjonarnych znajdują się na stronie Sklepu Internetowego.
 1. Istnieje możliwość połączenia złożonego za pomocą Sklepu internetowego Zamówienia wraz z zamówieniem złożonym za pomocą platformy Facebook w celu łącznej wysyłki. Aby skorzystać z tej opcji należy zaznaczyć „Łączę z zamówieniem na FB (prosimy o podanie takich samych danych jak w formularzu wysyłkowym na FB!)”. W celu umożliwienia właściwego połączenia zamówień przez Coralove należy podać w Formularzu Zamówienia dane takie same jakie zostały wskazane w zamówieniu złożonym za pomocą platformy Facebook. W przypadku podania przez Klienta niepoprawnych danych, co uniemożliwi Coralove odnalezienie zamówienia złożonego za pomocą Facebook, Coralove nie odpowiada za brak połączenia tego zamówienia i nie dosyła go na własny koszt do Klienta.
 2. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
 3. CORALOVE powiadomi Klienta o spakowaniu złożonego przez niego Zamówienia i oczekiwaniu na odbiór przez kuriera, poprzez wysłanie wiadomości mailowej. 
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie od 1 do 2 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez CORALOVE. 

§ 8 SPRAWDZENIE PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

1. W momencie odbioru przesyłki Produktu Klient ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy Produkt nie jest uszkodzony. W sytuacji, gdy przesyłka nosi ślady uszkodzenia, Klient powinien sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika. 

2. Prawidłowe sporządzenie protokołu szkody usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz wszczęcie postępowania reklamacyjnego w firmie kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy skontaktować się z CORALOVE pod adresem: [email protected]

§ 9 BRAK ZGODNOŚCI Z UMOWĄ

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
 2. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, ma właściwości, o których istnieniu CORALOVE zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę albo wzór, nadaje się do celu, o którym Klient poinformował CORALOVE przy zawarciu Umowy, chyba że CORALOVE zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu; a także został wydany w stanie zupełnym.
 3. Niniejszy paragraf Regulaminu określa procedurę dotyczącą składania oświadczeń o braku zgodności z umową Produktów, Usług Cyfrowych oraz pozostałych oświadczeń o braku zgodności z umową związanych z działaniem CORALOVE lub Sklepu Internetowego. Oświadczenie o braku zgodności towaru z umową może być złożone:
  1. pisemnie na adres: ul. Gruntowa 9/1 lok.3, 15-706 Białystok,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 4. W oświadczeniu o braku zgodności z umową zalecane jest zawarcie:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu oświadczenia,  w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; 
  2. żądania naprawy lub wymiany; 
  3. danych kontaktowych składającego oświadczenie – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie oświadczenia. 
 5. Wymogi podane w ust. 43 mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność oświadczeń złożonych z pominięciem zalecanego opisu.
 6. W celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji przez CORALOVE, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany produkt na koszt CORALOVE na adres siedziby CORALOVE: ul. Gruntowa 9/1 lok.3, 15-706 Białystok. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić rzecz pracownikowi CORALOVE w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 7. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego oświadczenie w trakcie rozpatrywania oświadczenia zobowiązany jest on do powiadomienia o tym CORALOVE.
 8. Do oświadczenia mogą zostać załączone dowody (np. zdjęcia) związane z przedmiotem składanego oświadczenia. CORALOVE może także zwrócić się do składającego oświadczenie z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie oświadczenia przez CORALOVE.
 9. CORALOVE ustosunkuje się do złożonego oświadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.
 10. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej CORALOVE są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności CORALOVE za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży.
 11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 12. CORALOVE może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla CORALOVE. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla CORALOVE, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla CORALOVE uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 13. CORALOVE dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której CORALOVE został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi CORALOVE.
 14. Konsument udostępnia CORALOVE Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. 
 15. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. CORALOVE odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 11;
  2. CORALOVE nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 12;
  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że CORALOVE próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 11-12;
  5. z oświadczenia CORALOVE lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 16. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.
 17. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt CORALOVE na jego koszt. CORALOVE zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. CORALOVE dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 18. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej CORALOVE w związku ze świadczeniem Usług Cyfrowych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta. Poniżej wskazane są informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy za zgodność Usługi Cyfrowej z Umową.
 19. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 20. CORALOVE może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla CORALOVE.
 21. Przy ocenie nadmierności kosztów dla CORALOVE uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 22. CORALOVE doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi CORALOVE.
 23. Zawarte niniejszym paragrafie Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres: ul. Gruntowa 9/1 lok.3, 15-706 Białystok;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz jako Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie z przykładowego formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której CORALOVE wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 5. CORALOVE ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). CORALOVE dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt CORALOVE lub przekazać go osobie upoważnionej przez CORALOVE do odbioru, chyba że CORALOVE zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Gruntowa 9/1 lok.3, 15-706 Białystok.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, CORALOVE nie jest zobowiązany do konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów m.in.:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli CORALOVE wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CORALOVE utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 
  2. w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w których przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 10. Zawarte w niniejszym paragrafie Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również dla umów zawartych z Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. W przypadku braku odbioru przez Klienta Produktów CORALOVE, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich dostawy, z przyczyn niedotyczących CORALOVE, CORALOVE powiadomi Klienta o braku odbioru Produktów oraz wyznaczy dodatkowy termin dostawy lub odbioru Produktów. W przypadku braku odbioru Produktów w wyznaczonym przez CORALOVE terminie, CORALOVE będzie przechowywać Produkty na koszt i ryzyko Klienta przez okres 3 (trzech) miesięcy, chyba że Klient uzgodni z CORALOVE inny termin. 
 3. W przypadku, gdy Klient nie potwierdzi z CORALOVE ostatecznego terminu dostawy lub opóźni się z odbiorem w ostatecznym terminie, CORALOVE uprawniony będzie do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy. 
 4. CORALOVE przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do CORALOVE.
 5. Odpowiedzialność CORALOVE z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność CORALOVE w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do CORALOVE, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. CORALOVE ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. CORALOVE nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki. 
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy CORALOVE a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CORALOVE.

§ 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a CORALOVE, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 UDZIELANIE INFORMACJI

W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z procedurą składania zamówień, zawierania przez Klienta umów umożliwiających mu nabycie produktów CORALOVE lub innych wątpliwości, Klient może skontaktować się z konsultantami CORALOVE działającymi pod numerem telefonu: 572605413  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

§ 14 OŚWIADCZENIA KLIENTA/USŁUGOBIORCY

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta/Usługobiorcy jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
  1. Zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.
  2. Dobrowolnie przystępuje do korzystania z usług Sklepu Internetowego.
  3. Dane zawarte w formularzu zamówienia, procesie rejestracyjnym lub kontaktowym są prawdziwe.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umów zawartych z CORALOVE za pomocą Sklepu Internetowego oraz realizacji przez CORALOVE złożonego Zamówienia.
  5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym informacji systemowych, wiadomości od CORALOVE oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymanie zamiast paragonu fiskalnego faktury w formie elektronicznej wysłanej na adres email wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Zawartość Sklepu internetowego jako całość, w tym układ i wygląd zastrzeżone są na rzecz CORALOVE. Prawa do całości jak również do jego poszczególnych elementów tekstowych, zdjęć, grafik, aplikacji, interfejsów, baz danych, wzorów umów, indywidualnych rozwiązań i konstrukcji są zastrzeżone na rzecz CORALOVE lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których treści są udostępniane na stronach Sklepu internetowego na podstawie odrębnych umów z CORALOVE.
 4. Korzystanie z zawartości i funkcji Sklepu internetowego przez Klienta nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw do utworów w nim umieszczonych. Pełnia praw autorskich do zdjęć i grafik znajdujących się na stronie Sklepu internetowego należą do CORALOVE. 
 5. Zmiana Regulaminu:
  1. CORALOVE ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Cyfrowej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, o ile Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem …  roku.
 8. Niniejszy Regulamin jest stale i nieodpłatnie udostępniany Klientom na Stronie Internetowej pod adresem: https://coralove.pl/regulamin/

Pouczenie

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym, dotyczącej Produktu lub Usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinieneś poinformować nas tj. Klaudię Zając prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CORALOVE Klaudia Zając na adres: ul. Gruntowa 9/1 lok.3, 15-727 Białystok o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: [email protected]. Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uznawana jest za niezawartą. ,W przypadku odstąpienia od umowy, zwracane są Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności za produkty objęte oświadczeniem o odstąpieniu od umowy , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś na inne rozwiązanie,  w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Konsument, który zażądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat: Klaudia Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CORALOVE Klaudia Zając z siedzibą w miejscowości Białystok (adres: ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok), NIP: 5423208638, REGON: 361055910, adres poczty elektronicznej: …, numer telefonu ….

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy  sprzedaży następujących rzeczy (*)/ o świadczenie następującej usługi (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

–   Data zawarcia umowy………………………………………………………..

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………….

–   Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….

–   Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………..

–   Data………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

X ZAMKNIJ